REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 1 listopada 2020 r.
Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.rosomak.eu jest Iwona Gola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU ROSOMAK Iwona Gola
z siedzibą w Radwanicach, ul. Mikołaja Reja 8, NIP 898-109-60-66, REGON 020324260, (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).
Wszystkie produkty oferowane w sklepie rosomak.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.rosomak.eu w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem witryny internetowej www.rosomak.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rosomak.eu
Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty rosomak.eu oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail Klienta.
Płatności za zamówione produkty można dokonać: przelewem bankowym bezpośrednio na konto bankowe PPHU ROSOMAK Iwona Gola lub za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24.pl
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu środków pieniężnych na konto rosomak.eu
Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentu sprzedaży, w tym faktury VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymywanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Każdy dokument sprzedaży w formie elektronicznej będzie dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
W przypadku zamówień wysyłanych poza granice RP, zgodnie z dyspozycją art. 35d ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku przemieszczania broni palnej lub amunicji z terytorium RP jako państwa początkowego transakcji, wymaga się poświadczenia zgody przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji.
Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu. W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
Klient może anulować złożone zamówienie wysyłając e- mail na adres sklep@rosomak.eu
Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

Produkty zamówione w sklepie internetowym rosomak.eu dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem firmy InPost,
Zamówione produkty zostaną wysłane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu rosomak.eu
Jeżeli zamówienie zostało złożone i opłacone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14.00 zostanie wysłane w następnym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym
Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem rosomak.eu celem rozwiązania zaistniałego problemu.
Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi od 13,55 zł
W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 499 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

§ 4. Zwroty i wymiany

Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Dostępne tutaj  <a href=”https://rosomak.eu/wp-content/uploads/2020/11/Formularz-odstapienia-od-umowy-ROSOMAK.pdf” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Formularz odstąpienia od umowy ROSOMAK</a>

W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 5. Reklamacje

Sklep internetowy rosomak.eu rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Rosomak.eu odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że rosomak.eu ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE dostępny tutaj <a href=”https://rosomak.eu/wp-content/uploads/2020/11/Formularz-reklamacyjny-ROSOMAK.pdf”>Formularz reklamacyjny ROSOMAK</a> oraz odesłać na adres: PPHU ROSOMAK Iwona Gola, 55-010 Radwanice ul. Reja 8 reklamowany produkt oraz wypełniony formularz REKLAMACJE.

§ 6. Prawa autorskie

Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego rosomak.eu należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.rosomak.eu bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami rosomak.eu, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów niebędących osobami prawnymi

Dane osobowe podane przez Klienta nie będącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e –mail) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez właściciela sklepu (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń). Podstawę i zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości opisano w § 8 Regulaminu.
Klient może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:
założenie konta Użytkownika i administrowanie nim,
udostępnienie usługi e-mail newsletter,
udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,
zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.

Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Klienta. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług na które wyrażono zgodę lub w celu udziału w konkursie lub akcji promocyjnej.

Administratorem danych osobowych jest: Iwona Gola prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PPHU ROSOMAK z siedzibą w Radwanicach (55-010) ul. Mikołaja Reja 8, NIP 898-109-60-66. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: sklep@rosomak.eu, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.
Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:
udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody o której mowa w ust. 2,
konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych (przy czym każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez panelu „Moje konto”), oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto Klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m. in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
Działania Klienta skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.
Podczas odwiedzin Klienta na stronie internetowej sklepu zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:
wywołujące wobec Klienta skutki prawne,
wpływające na niego w podobny istotny sposób.

Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku Klient ma możliwość wyrazi sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.

Dane osobowe, które są w dyspozycji Administratora są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 8. Warunki sprzedaży broni lub amunicji, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (Dz.U. nr 67, poz.679 ze zm.) wyroby, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie na broń, mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Każdy Klient dokonujący zakupu broni w serwisie rosomak.eu, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń zgodnie z ust. 1 powyżej, zobowiązany jest do okazania przed zakupem dokumentu stwierdzającego tożsamość. Okazania można dokonać poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany przez pracownika ds. obsługi klienta fragmentu dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) z wyłącznie widocznymi danymi w postaci – imię, nazwisko i data urodzenia (pozostałe dane należy zasłonić w sposób uniemożliwiający ich odczytanie) tak by serwis rosomak.eu miał możliwość zweryfikować pełnoletniość Klienta, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne a tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży. Po dokonaniu weryfikacja przesłany fragment dokumentu zostanie niezwłocznie usunięty ze skrzynki odbiorczej na który został przesłany.
Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep rosomak.eu
W związku z powyższym, serwis rosomak.eu, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 10. Odstąpienie od umowy

W razie chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić formularz odesłać go pocztą do siedziby ROSOMAKA albo wysłać na mailowo na adres: biuro@rosomak.eu

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.